logotypy color poziom m

Informacje o projekcie

O projekcie

INFORMACJE O PROJEKCIE

 • Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
 • Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
 • Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/15
 • Tytuł projektu: AKTYWNY START

Cel projektu:

Wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług Akademickiego Biura Karier funkcjonującego w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez działania doradcze dla min. 406 studentów oraz szkoleniowe dla pracowników biura (4 osoby) w okresie VI 2016 – V 2019 r.

Zadania realizowane w ramach projektu związane będą bezpośrednio ze wparciem studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez biuro karier na rzecz studentów w szczególności w zakresie

 • indywidualnego poradnictwa zawodowego, 
 • zakładania własnej działalności gospodarczej,
 • coachingu,
 • kształcenia przedsiębiorczości,
 • rozwoju narzędzi diagnozowania kompetencji.

W chwili obecnej ABK nie posiada specjalistycznego narzędzia do diagnozowania kompetencji, proces poradnictwa zawodowego nie jest ustrukturyzowany.

Dzięki działaniom projektowym planuje się zakupić profesjonalne narzędzie diagnostyczne, które wykorzystywane będzie przez nowozatrudnionych doradców zawodowych w poradnictwie zawodowym przez co usługa będzie pełniejsza a uczestnicy otrzymają pełniejsze informacje na temat swoich kompetencji (planuje się udzielenie 406 porad). Działalność ABK, dzięki zaplanowanej długotrwałej współpracy ze specjalistą ds. przedsiębiorczości, zostanie rozszerzona o świadczenie usług w zakresie otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej – osoby które będą wykazywały chęć/predyspozycje, kierowane będą przez doradcę zawodowego do udziału w tej formie wsparcia (zakłada się udzielenie 290 porad).

Coaching zawodowy

Dodatkowo, działalność ABK rozszerzona zostanie o stały coaching zawodowy dedykowany studentom, którzy uzyskali zatrudnienie dzięki ABK (w ramach proj. planuje się 60 usług).
W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu świadczenia usług, po skompletowaniu kadry merytorycznej ABK (doradcy zaw., specj. ds. przedsiębiorczości) zostanie ona zdiagnozowana pod kątem potrzeb szkoleniowych – w zależności od wyników diagnozy pracownicy ABK zostaną przeszkoleni w celu podniesienia swoich kompetencji, wykorzystywanych później w pracy ABK w trakcie i po zakończeniu proj. ABK nie prowadzi w chwili obecnej monitoringu karier zawodowych studentów – dzięki zakupowi w ramach proj. specjalnej aplikacji – element ten zostanie na stałe wprowadzony w działalność biura karier.

Wsparcie ABK udzielane studentom w projekcie związane będzie bezpośrednio z efektami kształcenia na studiowanym przez niech kierunkach studiów (dopasowanie tematyczne poszczególnych form wsparcia do specyfiki kierunku).

Wszystkie działania projektowe odpowiadać będą aktualnym potrzebom rynkowym (w oparciu o aktualne dane w trakcie trwania projektu) tak, aby wszystkie działania ukierunkowane były na podjęcie aktywności zawodowej przez studentów korzystających z usług ABK. Dodatkowo WSM planuje włączenie ABK w proces kształcenia i wykorzystanie efektów działalności biura w poprawianiu jakości praktycznych elementów kształcenia - wykorzystywanie danych z ABK w trakcie kształcenia studentów (dopasowanie kształcenia do akt. potrzeb rynkowych – cel. wspomaganie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej po zakończeniu studiów).

W 2014 r. ABK przyjmowało ogłoszenia o pracę oraz o płatnych stażach, prowadziło ich rozwieszanie i udostępnianie zainteresowanym studentom, organizowanie kursów z zakresu miedzy innymi psychografologia, kurator sądowy, pomoc w napisaniu cv i listu motywacyjnego, pomoc w wyznaczaniu ścieżki kariery zawodowej, zorganizowane zostały kursy i szkolenia (w 2014r. 33 osoby), wpłynęło ok. 800 ofert o pracy i stażach, brak informacji zwrotnej o podjętej pracy lub stażu.

Działania projektowe

Działania projektowe przyczynią się do wsparcia ABK w prowadzonej działalności na rzecz studentów, usługi świadczone przez zatrudnioną kadrę (dzięki szkoleniom i zakupowi narzędzi) będą odpowiadały aktualnym potrzebom, dodatkowa kadra pozwoli na świadczenie specjalistycznych i kompleksowych usług doradczych dla większe liczby studentów. W 3 ostatnich latach ilość usług poradnictwa zawodowego szacuje się na około 150 (w ramach projektu planuje się 406 porad). Dzięki realizacji proj. zakłada się wzrost liczby osób (w tym absolwetów) która skutecznie rozpocznie swoją aktywność na rynku pracy - zakłada się iż min. 60 osób uzyska zatrudnieni dzięki wsparciu ABK w ramach przedmiotowego projektu.

Grupa docelowa:

Grupę docelową w projekcie stanowią:

 • studenci WSM wszystkich prowadzonych kierunków na studiach licencjackich, magisterskich oraz studiach jednolitych w trybie dziennym oraz zaocznym (z
  wyłączeniem studiów podyplomowych)
  W ramach projektu WSM wsparciem planuje objąć min. 406 studentów.
 • pracownicy Akademickiego Biura Karier – 4 osoby

W chwili obecnej w WSM studiuje łącznie 4124 osoby (stan na dzień 15.12.2015r.), z czego 2515 stanowią kobiety, 1609 to mężczyźni.

Zachowując obecną strukturę, w projekcie wsparciem objętych zostanie

 • 244 kobiet (60%) oraz
 • 162 mężczyzn (40%).

Aby wsparcie trafiło do osób najbardziej potrzebujących zakłada się, iż działaniami projektowymi objęte zostaną osoby niepracujące oraz studenci ostatnich roków studiów (w każdym roku realizacji projektu w okresie VI.2016 - V.2019 do udziału we wsparciu zapraszani będą studenci, którzy będą na ostatnim roku studiów, najszybciej zakończą edukację na danych kierunkach).

© 2016 Projekt "Aktywny Start". All Rights Reserved.